Rent havmiljø nu!

Rapport fra Århus Universitet

https://dce2.au.dk/pub/TR186.pdf

Århus Universitet vurderer bl.a. at udledningen af en række stoffer med spildevand fra RGS Nordic er en væsentlig belastning af vandmiljøet i Agersø¸ Sund.

Kravværdier for en indholdet række miljøfarlige stoffer i det udledte spildevand i RGS Nordics miljøgodkendelse fra 2008 er for høje til at sikre at de miljøfarlige stoffer ikke udgør en risiko for dyr og mennesker i Agersø Sund. Dette skyldes, at de ikke er blevet ajourført i en årrække i forhold til de gældende miljøkvalitetskrav, der er fastsat som miljømål for forurenende stoffer i kystvande, bl.a. som en følge af implementeringen af EU’s vandrammedirektiv.